Staniek&Partners – Law for Industry

nieodpłatne poręczenie

Odpowiedzialność KKS za ceny transferowe

Odpowiedzialność KKS za ceny transferowe

Wielkimi krokami zbliżają się terminy na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za 2022 rok. W bieżącym roku uległy one zmianie i przedstawiają się w sposób następujący:

  • do końca 10. miesiąca po zakończonym roku podatkowym podatnicy są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

  • do końca 11. miesiąca po zakończonym roku podatkowym podatnicy są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) do odpowiedniego urzędu skarbowego,

  • do końca 12. miesiąca po zakończonym roku podatkom podatnicy są zobowiązani posiadać grupową dokumentację cen transferowych.

Kara grzywny uzależniona od minimalnego wynagrodzenia

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych wiąże się z surowymi sankcjami wynikającymi z KKS. Ustalane są one w stawkach dziennych, które nie mogą być mniejsze niż 1/30 wynagrodzenia minimalnego ani przekroczyć jego czterystu krotności.

Przekłada się to na minimalną stawkę dzienną w wysokości od 120 zł do 48 000 zł.

Maksymalne sankcje w cenach transferowych od 1 lipca 2023

Od 1 lipca bieżącego roku najniższa krajowa wynosi 3 600 zł brutto, co przekłada się na następujące kary grzywny na gruncie KKS:

  • nieterminowe przygotowanie formularza TPR maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi około 11,52 milionów złotych;

  • niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu formularza TPR lub podanie w nim danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, lub lokalną dokumentacją cen transferowych maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi około 34,56 milionów złotych;

  • nieprzygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, niedołączenie do niej dokumentacji grupowej lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi około 34,56 milionów złotych;

  • nieprzygotowanie dokumentacji cen transferowych w terminie maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi około 11,52 milionów złotych.

Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na barkach członków zarządu

Formularz TPR zawiera oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Podpisuje go kierownik jednostki, czyli członek zarządu lub innego organu zarządzającego. W przypadku organów wieloosobowych oświadczenie podpisuje osoba wyznaczona wchodząca w skład tego organu.

Co istotne, wyznaczenie takiej osoby, nie zwalnia pozostałych członków danego organu wieloosobowego z odpowiedzialności karnej skarbowej. Formularz ów nie może zostać podpisany przez pełnomocnika z wyjątkiem pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, adwokatem, radcą prawnym lub biegłym rewidentem. Wówczas ryzyko odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia będzie obciążało pełnomocnika, a nie zarząd podatnika.

Z kolei za niesporządzenie dokumentacji lokalnej cen transferowych oprócz osób wchodzących w skład organu zarządzającego jednostką, odpowiedzialność może ponieść także osoba zajmująca się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa, czyli na przykład główny księgowy.

Na mocy art. 9 § 3 KKS za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe jak sprawca odpowiada bowiem także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Aby uchronić się przed odpowiedzialnością na gruncie KKS w zakresie cen transferowych, należy przede wszystkim zweryfikować obowiązki dokumentacyjne za miniony rok. Jako Kancelaria służymy nieodpłatną pomocą w tym temacie.

W przypadku wystąpienia obowiązków sprawozdawczych świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych.

Oprócz tego, jako Kancelaria jesteśmy również gotowi złożyć w Państwa imieniu informację TPR, co pozwoli zarządowi Państwa spółki uchronić się przed odpowiedzialnością z tego tytułu.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką cen transferowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: cenytransferowe@staniekandpartners.com

Klaudia Falejczyk

MŁODSZY KONSULTANT PODATKOWY | JUNIOR ASSOCIATE

Jeżeli możemy pomóc w tym temacie prosimy o kontakt kancelaria@staniekandpartners.com

Interesujące? Podziel się!