Menu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej: RODO, informuję, że:

Administrator oraz odnośne kategorie danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku z zawartą umową lub prowadzonymi relacjami biznesowymi jest Kancelaria Staniek & Partners Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000939090, NIP: 8992913267 (dalej: Administrator).

Dane osobowe mogły zostać zebrane od Państwa w różnych sytuacjach, w szczególności ramach naszej dotychczasowej współpracy, podczas podpisywania lub realizowania umowy, na skutek skierowania zapytania, mailowo, telefonicznie lub mogły zostać przekazane przez zatrudniający Państwa podmiot. W związku z łączącymi nas relacjami możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy lub inne przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Administratora.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy, rozliczenia umów, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora, obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przetwarzania

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające nas w sprawach administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz w działaniach marketingowych, zapewniających nam wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki i pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami.

Transfer poza EOG

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.