Staniek&Partners – Law for Industry

sprawy karno skarbowe

Postępowania karno-skarbowe

Osoby, które prowadzą sprawy spółki lub ją reprezentują narażone są na odpowiedzialność cywilnoprawną, karno-skarbową lub karną. Ryzyko istnieje nie tylko w razie naruszenia przepisów prawa, ale również w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków, wykonania ich w sposób nienależyty czy też nadużycia posiadanych uprawnień.  

Postępująca radykalizacja przepisów karno-skarbowych może dotyczyć praktycznie każdej osoby zaangażowanej w sprawy gospodarcze i finansowe przedsiębiorstwa. Przestępstwa i wykroczenia z kodeksu karno-skarbowego są coraz częściej ścigane przez organy fiskalne państwa. O uchybienie, często nieświadome, wcale nietrudno – zwłaszcza biorąc pod uwagę skomplikowany system podatkowy i jego nieustanne zmiany. W odpowiedzi na zaostrzającą się politykę fiskalną zdecydowanie koncentrujemy się na świadczeniu pomocy w razie wystąpienia zdarzenia karno-skarbowego.  

Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli. Członkowie zarządu są współodpowiedzialni wraz ze spółką za jej zobowiązania. Oczywiście istnieje możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności, nie można wykluczyć sytuacji, w której członek zarządu będzie musiał odpowiedzieć całym swoim majątkiem.  

To jednak nie wyczerpuje szerokiego zakresu odpowiedzialności ciążącej na kadrze zarządzającej. 

W tych zazwyczaj trudnych i stresujących sytuacjach mogą Państwo liczyć na nasze profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przed organami skarbowymi oraz wymiaru sprawiedliwości. 

W tym zakresie oferujemy m.in.: 

  • wsparcie w trakcie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe lub organy ścigania (w tym uczestnictwo we wszelkich czynnościach podejmowanych w tracie postępowania, m.in. udział w przesłuchaniach stron, świadków, biegłych i innych uczestników postępowań), 
  • reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
  • przeprowadzenie wewnętrznego audytu w celu zidentyfikowania obszarów generujących największe ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej, 
  • bieżący controling rozliczeń finansowych, ograniczający odpowiedzialność członków zarządu, menadżerów, dyrektorów finansowych oraz księgowych, 
  • pomoc przy identyfikowaniu ewentualnych uchybień osób odpowiedzialnych za finanse firmy oraz opracowanie strategii w celu minimalizacji sankcji karno-skarbowych,
  • dokładną analizę podstaw prawnych konkretnego roszczenia względem osoby zarządzającej, 
  • reprezentację w sporach ze spółką, w tym przed organami i sądami.

WROCŁAW | KRAKÓW | warszawa

postępowania podatkowe

Postępowania karno-skarbowe,

karne i cywilnoprawne

sprawy karno skarbowe