Menu
Ceny Transferowe

Restrukturyzacje w cenach transferowych – co warto wiedzieć?

27.07.2023-Staniek&Partners

Restrukturyzacje w cenach transferowych

Restrukturyzacje w cenach transferowych – co warto wiedzieć?

Przeprowadzenie restrukturyzacji w firmie także może być transakcją kontrolowaną! A co za tym idzie po przekroczeniu ustawowych progów – należy ją udokumentować, utworzyć analizę cen transferowych oraz prawidłowo opisać w składanej informacji o cenach transferowych (TPR).

Jak to bywa i w tym przypadku, ze względu na swój charakter, jako transakcji kontrolowanej – działania odbywające się w ramach restrukturyzacji muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s length).

Podmioty powiązane powinny w szczególności uważać na wszelkiego rodzaju reorganizacje, gdyż mogą one doprowadzać do powstania zaległości podatkowych, przez brak naliczenia stosownego wynagrodzenia za przeprowadzoną restrukturyzację. Ponadto – brak wynagrodzenia w transakcji restrukturyzacyjnej, nawet racjonalnie uzasadniony, nie zwalnia podatnika z przygotowania dokumentacji cen transferowych.

W rozporządzeniu Ministra Finansów o cenach transferowych wskazano na sytuację, że do restrukturyzacji dochodzi, przy przeniesieniu funkcji, aktywów, ryzyk – w tym, jeśli zakończono obowiązujące umowy lub zmieniono ich istotne warunki. Jeśli wyżej wymienione działania spowodują, że średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie spowoduje zmianę o 20% w stosunku do przewidywanego EBIT, wtedy mamy do czynienia z restrukturyzacją.

Jakie reorganizacje w firmie mogą zostać potraktowane jako restrukturyzacja w TP?

Oto kilka przykładów restrukturyzacji w kontekście cen transferowych:

  • Przeniesienie funkcji zarządzających. Restrukturyzacja może obejmować przeniesienie funkcji zarządzających z jednej spółki do innej. Na przykład, centralizacja zarządzania w jednym kraju lub przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie strategiczne do innej jednostki w grupie.
    Przeniesienie własności intelektualnej. Restrukturyzacja może dotyczyć przeniesienia praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe czy know-how, z jednego podmiotu do innego w celu lepszego wykorzystania tych zasobów w grupie.
  • Przeniesienie aktywów fizycznych. Restrukturyzacja może obejmować przeniesienie aktywów fizycznych, takich jak nieruchomości, maszyny czy wyposażenie, pomiędzy powiązanymi podmiotami w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych lub usługowych.
  • Przeniesienie ryzyka biznesowego. Restrukturyzacja może dotyczyć przeniesienia ryzyka biznesowego z jednej spółki do innej. Na przykład, podział odpowiedzialności za ryzyko związane z inwestycjami, kursami walut, zmianami regulacji czy zabezpieczeniem ryzyka związanego z utratą kontraktów.
    Reorganizacja struktury własnościowej. Restrukturyzacja może obejmować zmianę struktury własnościowej w grupie. Na przykład, fuzje, przejęcia, podziały czy utworzenie nowych podmiotów w celu lepszej optymalizacji podatkowej lub finansowej.

Jak widać, jest to pojęcie obszerniejsze od restrukturyzacji w rozumieniu prawa upadłościowego (gdzie przez restrukturyzację rozumie się reorganizację mającą na celu oddłużenie przedsiębiorstwa i odzyskanie przez nie rentowności), czy handlowego (gdzie restrukturyzacja może polegać na zmianie formy prawnej lub struktury właścicielskiej).

Co powinna w takim wypadku zawierać dokumentacja cen transferowych opisująca restrukturyzację?

Dokumentacja restrukturyzacji powinna opisywać przede wszystkim podmioty, które uczestniczą w restrukturyzacji i których działalności ta restrukturyzacja dotyczy, wraz z ich zasobami i działaniami objętymi reorganizacją. Należy również uwzględnić powody dokonania reorganizacji oraz oczekiwane korzyści, w tym synergie. Wskazane jest opisanie zdarzeń gospodarczych składających się na reorganizację oraz ich skutków podatkowo-prawnych. Ważne jest także uwzględnienie innych możliwości dostępnych dla podmiotów, których działalność podlega restrukturyzacji. Dodatkowo dokumentacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji dotyczących rozliczeń z tytułu reorganizacji, w tym analizę ewentualnego transferu zysku.

Jak możemy Państwu pomóc?

Jeśli są Państwo zainteresowani zjawiskiem restrukturyzacji i innymi tematami związanymi z cenami transferowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem: cenytransferowe@staniekandpartners.com