Menu
Ceny Transferowe

Informacja TPR – nowości i wątpliwości

22.06.2023-Staniek&Partners

Nowości i wątpliwości w informacji TPR

Regulacje prawne dotyczące cen transferowych podlegają ciągłym modyfikacjom. Taki stan rzeczy powoduje powstawanie licznych wątpliwości, które czasem rozstrzygać musi Ministerstwo Finansów. Tym razem przyjrzymy się rozstrzygnięciom poświęconym Informacji o cenach transferowych zawartych w Komunikacie z 10 maja 2023 roku.

Informacja TPR – o czym tak naprawdę informuje?

Informacja o cenach transferowych, nazywana często Informacją TPR jest formularzem, który zawiera zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych. Obowiązek uzupełnienia tego dokumentu dotyczy zatem podmiotów powiązanych, które:

  • mają obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • realizują transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji, ale jednocześnie:
  • o zawierane są wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
  • o objęte są uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym,
  • o stanowią usługi o niskiej wartości dodanej objęte uproszczeniem typu bezpiecznej przystani,
  • o dotyczą pożyczki, kredytu lub emisji obligacji objętych uproszczeniem typu bezpiecznej przystani.

Podstawowym celem raportowania TPR jest więc pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym czas na spełnienie tego obowiązku upływa z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podmiotu, którego rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będzie to zatem 30 listopada.

1 stycznia 2022 – kolejne zmiany i kolejne pytania

Od 2022 roku podmioty powiązane składają Informację TPR bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, zamiast do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pewnym modyfikacjom uległa także treść samego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – poza potwierdzeniem, że ceny transferowe są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, trzeba także oświadczać, iż lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Budzącą najwięcej wątpliwości zmianą dotyczącą Informacji TPR za 2022 rok jest mimo wszystko fakt, że dołączono do niej wspomniane wyżej oświadczenie. Ta zmiana wyprzedziła jednak publikację znowelizowanych formularzy TPR, a obecnie obowiązujący wzór nie posiada wyodrębnionej sekcji, w której należałoby je zamieścić. Pojawiły się zatem pytania, czy w ogóle można wykorzystać formularze dotyczące 2021 roku (wersja 4) do raportowania obowiązków za 2022 rok?

10 maja 2023 – Ministerstwo Finansów odpowiada

Narastające wśród podatników wątpliwości oraz przedłużające się prace nad piątą już wersją Informacji TPR skłoniły Ministerstwo Finansów do wydania Komunikatu dotyczącego złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji TPR-C i TPR-P, który ukazał się 10 maja 2023 r.

Zawarto w nim przede wszystkim potwierdzenie, że do momentu publikacji nowych wersji formularzy obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest wzór opublikowany w wariancie 4. Zwrócono tym samym uwagę na szczególną sytuację podmiotów zobowiązanych do złożenia Informacji TPR za rok 2022, w związku z upływem terminu. Mogą one wykorzystać formularz w wariancie 4, zamieszczając odpowiednią treść oświadczenia w Sekcji F Dodatkowe informacje. Warto podkreślić, że skorzystać z tego rozwiązania można tylko do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu Informacji TPR (wariant 5).