Menu
Ceny Transferowe

Odpowiedzialność KKS za Ceny Transferowe

18.08.2023-Staniek&Partners

Wielkimi krokami zbliżają się terminy na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za 2022 rok. W bieżącym roku uległy one zmianie i przedstawiają się w sposób następujący:

  • do końca 10. miesiąca po zakończonym roku podatkowym podatnicy są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • do końca 11. miesiąca po zakończonym roku podatkowym podatnicy są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) do odpowiedniego urzędu skarbowego,
  • do końca 12. miesiąca po zakończonym roku podatkom podatnicy są zobowiązani posiadać grupową dokumentację cen transferowych.

Kara grzywny uzależniona od minimalnego wynagrodzenia

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych wiąże się z surowymi sankcjami wynikającymi z KKS. Ustalane są one w stawkach dziennych, które nie mogą być mniejsze niż 1/30 wynagrodzenia minimalnego ani przekroczyć jego czterystu krotności.

Przekłada się to na minimalną stawkę dzienną w wysokości od 120 zł do 48 000 zł.

Maksymalne sankcje w cenach transferowych od 1 lipca 2023

Od 1 lipca bieżącego roku najniższa krajowa wynosi 3 600 zł brutto, co przekłada się na następujące kary grzywny na gruncie KKS:

  • nieterminowe przygotowanie formularza TPR — maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi około 11,52 milionów złotych;
  • niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu formularza TPR lub podanie w nim danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, lub lokalną dokumentacją cen transferowych — maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi około 34,56 milionów złotych;
  • nieprzygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, niedołączenie do niej dokumentacji grupowej lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym — maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi około 34,56 milionów złotych;
  • nieprzygotowanie dokumentacji cen transferowych w terminie — maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi około 11,52 milionów złotych.

Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na barkach członków zarządu

Formularz TPR zawiera oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Podpisuje go kierownik jednostki, czyli członek zarządu lub innego organu zarządzającego. W przypadku organów wieloosobowych oświadczenie podpisuje osoba wyznaczona wchodząca w skład tego organu.

Co istotne, wyznaczenie takiej osoby, nie zwalnia pozostałych członków danego organu wieloosobowego z odpowiedzialności karnej skarbowej. Formularz ów nie może zostać podpisany przez pełnomocnika z wyjątkiem pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, adwokatem, radcą prawnym lub biegłym rewidentem. Wówczas ryzyko odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia będzie obciążało pełnomocnika, a nie zarząd podatnika.

Z kolei za niesporządzenie dokumentacji lokalnej cen transferowych oprócz osób wchodzących w skład organu zarządzającego jednostką, odpowiedzialność może ponieść także osoba zajmująca się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa, czyli na przykład główny księgowy.

Na mocy art. 9 § 3 KKS za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe jak sprawca odpowiada bowiem także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Aby uchronić się przed odpowiedzialnością na gruncie KKS w zakresie cen transferowych, należy przede wszystkim zweryfikować obowiązki dokumentacyjne za miniony rok. Jako Kancelaria służymy nieodpłatną pomocą w tym temacie.

W przypadku wystąpienia obowiązków sprawozdawczych świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych.

Oprócz tego, jako Kancelaria jesteśmy również gotowi złożyć w Państwa imieniu informację TPR, co pozwoli zarządowi Państwa spółki uchronić się przed odpowiedzialnością z tego tytułu.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką cen transferowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: cenytransferowe@staniekandpartners.com

u003ch2u003eJak możemy Państwu pomóc?u003c/h2u003ernAby zabezpieczyć się przed sankcjami karnymi zaleca się sporządzenie analizy rynkowości, która może stanowić zarówno podstawę do ustalenia cen w zawieranych transakcjach z podmiotami powiązanymi jak i dowód na potwierdzenie rynkowego charakteru wynagrodzenia w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.rnrnJeśli są Państwo zainteresowani analizą rynkowości warunków zawieranych transakcji i innymi tematami związanymi z cenami transferowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem: cenytransferowe@staniekandpartners.com