Menu
Podatki

Odbieranie odpadów komunalnych

08.09.2020-Staniek&Partners

Interesujące objaśnienie Ministra Klimatu

W wydanych ostatnio Objaśnieniach, Minister Klimatu jednoznacznie potwierdził, że przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie muszą posiadać odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów.

Rozporządzenie

Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane w wyniku interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do którego wpłynął wniosek przedsiębiorcy, ukazujący wątpliwości w zakresie stosowania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gdzie określono wymogi, jakie muszą zostać spełnione aby przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mógł uzyskać niezbędny wpis do rejestru działalności regulowanej.

Wśród nich wskazano na konieczność posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, włącznie z bazą magazynowo – transportową, umożliwiającą przetrzymywanie odebranych odpadów w sposób pozwalający na redukcję emisji zanieczyszczeń. We wniosku do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyrażono niepewność co do tego, czy tak rozbudowane wymagania powinny zostać stawiane również wobec przedsiębiorców, którzy w zakresie powadzonej działalności ograniczają się wyłącznie do odbierania odpadów i niezwłocznego ich przekazywania do punktów przetworzenia.

Zauważono, że zbędne wydaje się posiadanie technologii umożliwiającej bezpieczne składowanie odpadów, gdyż w tak zaplanowanej działalności na żadnym etapie nie dochodzi do magazynowania tychże odpadów. W wystosowanym wniosku akcentowano kwestię nieuniknionej „biurokracji”, która przy konieczności uzyskania w/w zezwolenia znacznie utrudniłaby prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie zawsze oznacza konieczność

Wobec zgłaszanych niepewności, Minister Klimatu w Objaśnieniach jednoznacznie podkreślił, że odbieranie odpadów komunalnych nie zawsze wiąże się z koniecznością ich zbierania. Przedsiębiorca, który nie podejmuje czynności związanych z magazynowaniem, a ogranicza się do niezwłocznego przekazania tychże odpadów do punktów przetworzenia, nie musi posiadać przedmiotowego zezwolenia.

Minister przypomniał zasadę swobody podejmowania działalności gospodarczej, wyrażonej w art. 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, zgodnie z którą „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.” W związku z tym to do przedsiębiorcy należy decyzja czy chce prowadzić działalność wyłącznie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez opisywanego zezwolenia, czy też chce ją rozszerzyć o zbieranie, w tym magazynowanie.

Powyższe wydaje się być dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, których usługi ograniczają się wyłącznie do odbierania odpadów komunalnych. Wobec braku konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, prowadzenie działalności nie będzie obarczona nadmierną „biurokracją”, której to tak się obawiano.