Menu
Podatki

Wydatki na działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

17.07.2020-Staniek&Partners

Wydatki na działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jako koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT

Konkluzje zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD) jednoznacznie wskazują na nowy kierunek wykładni przepisów dotyczących możliwych kosztów uzyskania przychodów u podatników CIT.

Wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka, która w ramach prowadzonych w regionie działań w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR), finansuje z własnych środków obrotowych m.in. place zabaw i otwarte siłownie dla społeczności gminnej.

Ze względu na dotychczasową praktykę i konstrukcję przepisów ustawy o CIT, nie było pewne, czy wydatki na zakup i wyposażenie takich miejsc mogą obniżyć dochód spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy z pewnością uzasadnione były faktem, iż za koszty uzyskania przychodów nie można uznać darowizn przekazanych przez podatników CIT (z pewnymi wyjątkami) czy wydatków na reprezentację.

Argumentacja

Wnioskodawca użył argumentacji opierającej się na podkreśleniu inwestycyjnego charakteru takich wydatków i wpływu podejmowanych działań na sukces w działalności gospodarczej. Uwzględnianie interesu społecznego, dobra ogółu w przedsięwzięciach podejmowanych przez przedsiębiorstwo pozwala na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z potencjalnymi kontrahentami, pracownikami, a także prowadzi do poprawy konkurencyjności podatnika na rynku.

Organ podatkowy rozważał kolejno przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów, wydatków wyłączonych z KUP, a także pojęć społecznej odpowiedzialności biznesu, reprezentacji czy darowizn. W konsekwencji wywnioskował, że wskazane przez Wnioskodawcę wydatki nie można uznać ani za koszty reprezentacji, ani za przekazane darowizny. Tym samym, skoro wydatek spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu oraz nie mieści się w katalogu wyłączeń, to może on zostać odliczony od przychodu i w konsekwencji prowadzić do zapłacenia niższego podatku. Podsumowanie stanowiska organu przestawia poniższa tabela:

ReprezentacjaDarowizna
ZasadaArt. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT – kosztów reprezentacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów).Art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.
Rozumienie pojęciaZa wydatki na reprezentację uznaje się koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu przedsiębiorstwa.
A więc wydatki te służą wykreowaniu pozytywnych relacji z obecnymi czy też potencjalnymi kontrahentami (klientami) oraz wizerunku akcentującego wartości takie jak: profesjonalizm, prestiż, reputację i zasobność.
Powyższy przepis odnosi się do darowizn, których ważnym elementem jest bezinteresowność, jednostronność.
Działania spółkiNie można uznać analizowanych wydatków za koszty reprezentacji, bo ich głównym celem jest realizacja założeń CSR, czyli zwiększenie rozpoznawalności priorytetów i działań społecznych podatnika, zwiększenie świadomości roli społecznej przedsiębiorstwa wśród społeczności lokalnej, a także aktywne uczestnictwo w zrównoważonym rozwoju regionu i społeczności, jak również pobudzanie aktywności kulturalno-rekreacyjno-sportowej mieszkańców regionu.Organ określił działania Wnioskodawcy jako czynności ekwiwalentne. Wszystkie podejmowane akcje prospołeczne sprzyjają zwiększaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa jako działacza społecznego.
Działalność w ramach strategii CSR wpływa ostatecznie na poprawę wizerunku podatnika, wzrost konkurencyjności na rynku, co w konsekwencji spowoduje wzrost uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów.

Ten nowy sposób wykładni przepisów ustawy o CIT, z pewnością jest dobrą wiadomością dla kolejnych podatników, którzy angażują się w akcje prospołeczne w ramach strategii CSR (a być może w dalszej kolejności także w inne podobne działania). Nie dość, że możliwość zaliczenia omawianych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wspiera podatników podejmujących już tego typu inicjatywy, ale będzie też stanowiło zachętę dla kolejnych przedsiębiorstw, by również przeprowadzać akcje dla dobra społeczności, podbudowując przy okazji wizerunek podatnika jako wrażliwego społecznie partnera lokalnej społeczności czy samorządu.