Menu
Podatki

Interpretacje indywidualne – interesujący wyrok NSA

02.09.2020-Staniek&Partners

Przedsiębiorców, planujących zmianę formy prawnej prowadzonych spółek, czekają korzystne zmiany w zakresie ochrony przyznawanej przez indywidualne interpretacje podatkowe. Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2020 r. (sygn.. akt II FSK 951/18) Naczelny Sąd Administracyjny przełamał dotychczasową linię orzeczniczą przyjmującą, że spółce w nowej formie prawnej (następcy prawnemu) przysługuje ochrona wyłącznie w takim zakresie, w jakim zdążyła ją nabyć przed zmianą. W praktyce znacznie ograniczało to pewność działania przedsiębiorców i swobodę, a czasem konieczność przekształceń spółek.

Definicja

Z definicji interpretacji podatkowej wynika, że sformułowane w niej pytanie może dotyczyć zarówno już zaistniałego stanu faktycznego, jak i możliwych zdarzeń przyszłych. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem sądów i organów podatkowych podmiot, który otrzymał indywidualną interpretację podatkową, wyjaśniającą wątpliwości odnośnie zdarzeń przyszłych i w czasie pomiędzy jej otrzymaniem a wystąpieniem tychże okoliczności zmienił formę prawną, nie mógł już z niej skorzystać na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Konsekwentnie przyjmowano, że następca prawny przejmuje uprawnienia swego poprzednika wyłącznie w takim zakresie, jaki faktycznie nabył on przed przekształceniem. Podejście takie niejednokrotnie spotykało się z oporem i brakiem zrozumienia podatników.

Sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny

Na gruncie sprawy rozpatrywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny jako argument przemawiający za koniecznością modyfikacji dotychczasowego stanowiska sądów i organów podatkowych podnoszono fakt, że wobec braku innych zmian w spółce, na gruncie prawa podatkowego występuje pełna kontynuacja. Podkreślano również, że skoro żaden przepis prawa podatkowego nie stanowi wprost o sukcesji podatkowej w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych, to zastosowanie znajdzie norma ogólna, zawarta w art. 93a § 1 pkt. 1 Ordynacji Podatkowej, określająca ogólne przejście praw i obowiązków na następcę prawnego podatnika – osobę prawną. Zgodnie z takim tokiem rozumowania następca prawny powinien móc korzystać z wszelkich interpretacji podatkowych, o które wystąpił poprzednik.

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przychyla się do zaprezentowanego wyżej stanowiska i tym samym przechyla szalę na korzyść podatników. Pozostaje mieć nadzieję, że wobec tego głosu dotychczasowa linia orzecznicza zacznie się zmieniać w tym kierunku.