Menu
Ceny Transferowe

Odpowiedzialność za formularz TPR i jak się od niego uwolnić?

29.05.2023-Staniek&Partners

Odpowiedzialność za formularz TPR i jak się od niej uwolnić?

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych zbliża się wielkimi krokami. Razem z nim zbliża się również czas na przygotowanie i złożenie informacji TPR w nowej odsłonie – w tym roku ze względu przede wszystkim na sposób ich podpisywania.

W zakresie Informacji TPR składanej przez zobowiązane do tego podmioty, których rok podatkowy rozpoczyna się po 31 grudnia 2021, ustawodawca przygotował kilka kluczowych zmian:

  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i stosowaniu cen rynkowych jest częścią formularza TPR-C/TPR-P – brak jest już konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze przeprowadzanych transakcji.
  • Treść oświadczenia – poza dotychczasowym wskazaniem, że dokumentacja została sporządzona, a ceny transferowe są rynkowe, należy również oświadczyć o sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem faktycznym.
  • Kto podpisuje?

Zgodnie ze znowelizowanym przepisami formularze TPR-C/TPR-P będą podpisywane przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Co to oznacza dla podatnika, a dokładniej dla jego zarządu?

Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności karnej-skarbowej. Osoby zobowiązane (czyli co do zasady zarząd podatnika), ponoszą odpowiedzialność za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Oznacza to, że w sytuacji jeśli zarząd oświadczy, że spółka z podmiotami powiązanymi stosowała ceny rynkowe a w wyniku kontroli podatkowej organ stwierdzi, że zasada ceny rynkowej nie była przestrzegana, to możliwe będzie pociągnięcie osób, które złożyły to oświadczenie do odpowiedzialności karno-skarbowej za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Z perspektywy zarządu podatnika dogodne jest korzystanie z pomocy pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, który może złożyć to oświadczenia zamiast członków zarządu. W ten sposób ryzyko odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia będzie obciążało pełnomocnika – a nie zarząd podatnika.

Jeśli są Państwo zainteresowani – jako Kancelaria jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w zakresie cen transferowych, w tym złożyć w Państwa imieniu informację TPR, co pozwoli uwolnić się od odpowiedzialności karnej przez Państwa zarząd. Zachęcamy do kontaktu!