Menu
Podatki

Komplementariuszu problemy z PIT oraz CIT od zaliczek na poczet zysków

06.05.2021-Staniek&Partners

Komplementariuszu problemy z PIT oraz CIT od zaliczek na poczet zysków

Kilka tygodni temu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał jedną z pierwszych interpretacji indywidualnych dot. opodatkowania komplementariuszy w przypadku wypłaty zaliczki na poczet zysku w stanie prawnym po 1 stycznia 2021 roku. Z tego względu jest bardzo ważna – istnieje duże ryzyko, że organy podatkowe będą powielać zaprezentowane w niej tezy.

Tezy, które są co najmniej kontrowersyjne:

  • Spółka komandytowa powinna odprowadzić podatek od wypłaty zaliczki;
  • Podatek nie może być pomniejszony o zaliczki na poczet CIT wpłacane przez Spółkę;
  • Podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Kierując się tym stanowiskiem, spółka komandytowa powinna odprowadzać „na bieżąco” podatek od zaliczek wypłacanych komplementariuszom przez cały rok podatkowy. Podatek, który byłby zawyżony z uwagi na brak możliwości ulgi z art. 30a ust. 6a Ustawy o PIT / art. 22 ust. 1a Ustawy o CIT, a którego odzyskanie mogłoby nastąpić dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Jest to problematyczne dla spółki (koszty związanych z odprowadzeniem podatku od zaliczek) jak i dla samych wspólników (konieczność złożenia wniosku o zwrot nadpłaty w celu odzyskania kwoty, która nigdy nie powinna zostać wpłacona jako podatek – z uwagi na wyżej wspomniane przepisy ustaw o podatkach dochodowych).

A to wszystko wbrew rozstrzygnięciom sądów administracyjnych dotyczących tego samego problemu w spółkach komandytowo akcyjnych (S.K.A.)

Mechanizm opodatkowania wspólników spółek komandytowych.

Mechanizm opodatkowania spółek komandytowych po ostatnich zmianach w podatku CIT wygląda tak, że najpierw podatek płaci sama spółka, a następnie podatek jest odprowadzany od zysku wypłaconego wspólnikowi. Z punktu widzenia ekonomicznego mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Jednocześnie ustawodawca postanowił ten efekt złagodzić poprzez art. 30a ust. 6a Ustawy o PIT / art. 22 ust. 1a Ustawy o CIT, który wskazuje, że:

podatek, (…) od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, (…) pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki (…) za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

W efekcie komplementariusze „nie tracą” na zmianie przepisów i dzięki temu ich efektywne opodatkowanie jest zbliżone do stawki 19%.

Zaliczki na poczet zysku – skutki podatkowe

Zasadą jest, że podział wyniku finansowego (w tym podział zysku) ma miejsce raz w roku. Spółka musi dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjąć uchwale o sposobie podziału zysków.

Częstą praktyką jest również wypłacanie zaliczek na poczet zysku. Kodeks spółek handlowych w żaden sposób tego nie zabrania, ani także nie jest takie działanie sprzeczne z naturą spółki komandytowej. Jest to mechanizm posiadający istotny walor praktyczny, zwłaszcza dla wspólników, dla których uczestnictwo w spółce jest jedynym źródłem przychodu.

W połowie stycznia 2021 roku komplementariusz zadał organowi interpretacyjnemu pytanie, o skutki podatkowe wypłaty zaliczek na poczet zysku. Mianowicie spytał, czy może obniżyć podatek zaliczkowy odprowadzany od zaliczki na poczet zysku o zaliczki na poczet podatku dochodowego spółki, a jeśli nie, to czy może on potrącić zapłacony przez spółkę podatek potrącić od zaliczek na poczet udziału w zysku spółki w przyszłym roku.

Podatnik uznał, że art. 30a ust. 6a dotyczy tylko kwestii obliczania podatku od zysków pochodzących z udziału w spółce komandytowej i można go stosować także do zaliczek na poczet udziału w zysku, jako że stosowanie do nich art. 30a ust. 6a nie zostało wprost zaliczone. Przeciwne stanowisko miało zaś w ocenie podatnika być sprzeczne z ideą wprowadzenia tego przepisu – przeciwdziałaniem podwójnemu opodatkowaniu komplementariuszy.

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem. W jego ocenie, odliczenie od podatku należnego od zaliczek na poczet udziału w zysku podatku CIT wpłaconego przez spółkę w formie zaliczki z tego powodu, że w trakcie roku podatkowego nie jest jeszcze znana całkowita kwota zobowiązania podatkowego spółki. Ewentualne potrącenie też jest niemożliwe, ponieważ pomniejszenie [o którym mowa w art. 30a ust. 6a Ustawy o PIT / art. 22 ust. 1a Ustawy o CIT – przyp. DK] nie dotyczy jakichkolwiek przychodów z udziału w zyskach spółki wypłacanych wspólnikom, ale wyłącznie tych, które wynikają z osiągnięcia przez spółkę zysku za dany rok podatkowy (są wypłatą z tytułu udziału w tym zysku – w zysku za ten konkretny rok podatkowy). W ocenie organu, podatnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrotem nadpłaty w następnym roku podatkowym.

Czy zaliczki na poczet zysku powinny być opodatkowane?

Clue całego problemu jest to, czy zaliczki na poczet zysku w spółkach komandytowych powinny być opodatkowane. W ocenie organu podatkowego – tak, ponieważ stanowią przychód podatnika. Jest to w naszej ocenie stanowisko błędne.

Przede wszystkim, zaliczka na poczet zysku nie jest przychodem, bo nie stanowi trwałego przysporzenia majątkowego (tak też uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2020 roku, znak: 0115-KDIT1.4011.4.2019.2.2.MT).

Nawet jeśli przyjąć, że zaliczki są przychodem, to warto zwrócić uwagę na uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 roku (sygn. akt: II FSK 2048/18), który przyjął że zaliczki są przychodem – ale spółka nie ma obowiązku odprowadzać od nich podatku „na bieżąco”, ponieważ dopiero na koniec roku podatkowego można jednoznacznie określić wysokość podatku (ze względu na możliwość odliczenia podatku spółki, od podatku komplementariusza). Co prawda, wyrok ten dotyczył S.K.A. ale w naszej ocenie wnioski płynące z tego wyroku mogą być stosowane również w sporach z fiskusem dot. opodatkowania zaliczek w spółkach komandytowych, ze względu na tożsamy mechanizm odliczenia podatku w obu tych spółkach.

Czy oznacza to, że można nie odprowadzać zaliczek na poczet podatków dochodowych od zaliczek na poczet zysku? Jest to dość ryzykowne – warto to zrobić po zabezpieczeniu się interpretacją podatkową. Dzięki niej, będzie to bezpieczniejsze. Choć na dzisiaj wydaje się, że o takie korzystne stanowisko trzeba będzie powalczyć przed sądem administracyjnym.

Kontakt z nami

Jeżeli problem ten dotyczy (lub może dotyczyć) Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci i doradcy podatkowi pomogą sporządzić i złożyć wniosek o interpretację podatkową, która zabezpieczy Państwa interesy podatkowe, a w razie niepowodzenia, będą bronić Państwa racji przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu na adres: kancelaria@staniekandpartners.com