Menu
Ceny Transferowe

Odpowiedzialność za ceny transferowe w 2024

12.03.2024-Staniek&Partners

Odpowiedzialność za ceny transferowe w 2024

Sezon na sporządzanie sprawozdań finansowych trwa w najlepsze. Tuż po jego zakończeniu warto przeanalizować obowiązki w zakresie cen transferowych za miniony rok. Jest to temat o tyle istotny, że wraz z rozpoczęciem roku 2024, wzrosła nominalna wysokość sankcji z tytułu niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych wynikających z KKS.

Terminy w 2024

Podatnicy zobligowani do posiadania dokumentacji cen transferowych za 2023 rok powinni zastosować się do poniższych terminów:

 • do końca 10. miesiąca po zakończonym roku podatkowym należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych,
 • do końca 11. miesiąca po zakończonym roku podatkowym należy złożyć informację o cenach transferowych (TPR) do odpowiedniego urzędu skarbowego,
 • do końca 12. miesiąca po zakończonym roku podatkom należy posiadać grupową dokumentację cen transferowych.

Minimalne wynagrodzenie a wysokość sankcji z KKS

Wynikające z KKS sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych są ustalane w stawkach dziennych. Ich wysokość nie może być mniejsza niż 1/30 wynagrodzenia minimalnego ani przekroczyć jego czterystu krotności. Od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 wynosić będzie 4300 zł. W stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku – 3600 zł, będzie to wzrost o 19,4%.

Przekłada się to na minimalną stawkę dzienną w wysokości

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.: od 141,40 zł do 56 560 zł.;
 • od 1 lipca 2024 r.: od 143,33 zł do 57 332 zł.

Wysokość kar grzywny w 2024 roku

W 2024 roku niedopełnienie obowiązków na gruncie cen transferowych będzie się wiązało z poniższymi sankcjami z KKS:

 • nieterminowe przygotowanie formularza TPR — maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi:
  I. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 około 13,57 milionów złotych,
  II. od 1 lipca 2024 około 13,76 milionów złotych;
 • niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu formularza TPR lub podanie w nim danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, lub lokalną dokumentacją cen transferowych — maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi:
  I. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 około 40,72 milionów złotych,
  II. od 1 lipca 2024 około 41,28 milionów złotych;
 • Nieprzygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, niedołączenie do niej dokumentacji grupowej lub sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym — maksymalna kara grzywny wynosi 720 stawek dziennych, co wynosi:
  I. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 około 40,72 milionów złotych,
  II. od 1 lipca 2024 około 41,28 milionów złotych;
 • nieprzygotowanie dokumentacji cen transferowych w terminie — maksymalna kara grzywny wynosi 240 stawek dziennych, co wynosi:
  I. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 około 13,57 milionów złotych,
  II. od 1 lipca 2024 około 13,76 milionów złotych.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Sankcje z KKS nie są jednak jedynymi możliwymi, które grożą podatnikom z tytułu niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych. W Ordynacji Podatkowej zostały bowiem uregulowane przepisy dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (lub stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ może nałożyć na spółkę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% kwoty uznanej za niewłaściwie zaniżony dochód (powiększoną stratę).

Stawka ta może zostać zwiększona do 20%, jeśli:

 • podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej (chyba, że uzupełni te braki w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, jednak nie dłuższym niż 14 dni),
 • podstawa dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (stawkę 20% stosuje się do nadwyżki ponad 15 mln zł).

Stawka może również ulec zwiększeniu do 30%, jeśli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekroczy 15 mln zł i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych dotyczącej określonej transakcji.

Zarówno podstawowe jak i podwyższone stawki mogą jednak zostać obniżone o połowę w sytuacji, w której podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Aby uchronić się przed odpowiedzialnością na gruncie KKS w zakresie cen transferowych, należy przede wszystkim zweryfikować obowiązki dokumentacyjne za miniony rok. Jako Kancelaria służymy nieodpłatną pomocą w tym temacie.

W przypadku wystąpienia obowiązków sprawozdawczych świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, a także formularza TPR.

Na tle innych firm wyróżnia nas to, że oprócz kompleksowego wsparcia, przygotowania profesjonalnej dokumentacji wraz z analizami, możemy również podpisać formularze TPR w imieniu klienta (standardowo musi to zrobić zarząd, który bierze na siebie pełne ryzyko KKS).