Menu
Podatki

Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółki

24.06.2020-Staniek&Partners

Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółki z tytułu świadczenia usług doradczych

Wydana 1 czerwca 2020 r. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK) może okazać się istotną wskazówką dla planowania korzystnych z perspektywy prawnopodatkowej stosunków między spółką a członkami jej zarządu.

Interpretacja

Organ podatkowy wskazał, że członek zarządu, który poza pełnieniem swojej funkcji na podstawie powołania, świadczy również usługi doradcze na jej rzecz na podstawie odrębnej umowy, może rozliczać się z tego tytułu podatkiem liniowym (19%).

To oznacza, że członek zarządu mógłby do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy o usługi doradcze lub umowy o współpracę stosować zasady przewidziane dla dochodów z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo iż równocześnie sprawuje funkcję zarządczą w tej samej spółce.

Podkreślamy, że to kolejny pozytywnie rozpatrzony wniosek o interpretację indywidualną dotyczący omawianego problemu. Można powiedzieć, że w tym zakresie krystalizuje się już korzystna dla podatników linia orzecznicza.

Warunki niezbędne do spełnienia

Jednakże należy pamiętać, że dodatkowa umowa zawierana z członkiem zarządu musi spełniać pewne warunki, aby zakwalifikować wynagrodzenie wypłacane na jej podstawie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez spełnienia poniżej opisanych przesłanek, wynagrodzenie to – mimo podpisanej odrębnej umowy – będzie opodatkowane tak samo jak wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, tzn. na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej.

Usługi świadczone na podstawie umowy między członkiem zarządu działającym jako przedsiębiorca a spółką nie mogą obejmować czynności tożsamych z tymi podejmowanymi przez członka zarządu w toku pełnionej funkcji. Nie powinny więc to być czynności zarządzania spółką, które świadczy się na rzecz i w imieniu spółki. Umową nie mogą być objęte również czynności decyzyjne czy wydawanie oświadczeń woli, które miałyby bezpośredni wpływ na spółkę.

Niewątpliwie, członek zarządu powinien faktycznie spełniać przesłanki uznania za przedsiębiorcę, np. powinien on ponosić ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, ponosić odpowiedzialność za rezultat czynności podejmowanych na podstawie umowy – wobec spółki oraz innych podmiotów. Konieczne jest także, by członek zarządu dopełnił wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można tutaj wymienić prowadzenie księgowości, rejestracje działalności (CEIDG, NIP, VAT, ZUS), dokumentowanie świadczonych usług doradczych, złożenie oświadczenia o wyborze stawki liniowej, odprowadzanie zaliczek oraz dokonanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego itp.

Jeśli w danym przypadku stosunki między członkami zarządu a spółką są kształtowane podobnie, warto zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań, które umożliwią korzystanie z preferencyjnego opodatkowania. W tym celu należy właściwie skonstruować umowy z członkami zarządu, ustalić odpowiedni sposób realizacji takich umów i dokonać koniecznych rejestracji (ze strony członka zarządu). Przyda się również uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu takich umów.