Menu

Świadczenia usług prawnych przez Kancelarię Staniek&Partners

§ 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejsze ogólne warunki definiują warunki świadczenia usług prawnych przez „Kancelarię Staniek & Partners Spółka Komandytowo-Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 52/14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939090 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8992913267, REGON: 52068698600000; biuro w Krakowie, ul. Wadowicka 7 („S&P”) na rzecz klientów („Klient”).
 • Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Klienta, w takim zakresie w jakim nie zostały one wyraźnie uchylone lub zmienione umową o świadczenie usług.
 • Niniejsze ogólne warunki wiążą Klienta w przypadku: (i) ich doręczenia przed zawarciem umowy; (ii) udostępnienia ich Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej S&P. Wyłączone zostaje zastosowanie wzorców umownych (w tym ogólnych warunków i regulaminów) Klienta, a postanowienia zlecenia sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami i zasadami wymagają wyraźnego przyjęcia przez S&P. Przepisów art. 682 i 3854 kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§ 2. Zakres usług i sposób ich świadczenia
 • O ile S&P nie zawarł z danym Klientem umowy o świadczenie usług prawnych w formie pisemnej, umowa taka może zostać zawarta w dowolnej formie i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez S&P.
 • S&P zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia, w szczególności w sytuacji konfliktu interesów. S&P zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o odmowie wykonania zlecenia.
 • S&P zobowiązuje się wykonywać zlecenia Klienta w terminie uzgodnionym z Klientem. Jeżeli termin nie został uzgodniony, zlecenia zostaną wykonane w rozsądnym terminie z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości doradztwa świadczonego przez S&P.
 • S&P świadczy usługi prawne dla Klienta w zakresie wyraźnie zleconym przez Klienta.
 • Klient oraz S&P akceptują wzajemne przesyłanie informacji poprzez pocztę elektroniczną. Każda ze stron we własnym zakresie stosuje środki ochrony przed ryzykami związanymi z taką wymianą informacji (np. ryzyko wirusów komputerowych). Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez drugą stronę w związku z zaistnieniem takich ryzyk i skutkami ich zaistnienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji poprzez pocztę elektroniczną może nie gwarantować poufności korespondencji.
§ 3. Wynagrodzenie i zwrot kosztów
 • Wynagrodzenie S&P za usługi prawne w ramach danego zlecenia będzie obliczone jako iloczyn liczby godzin poświęconych przez pracowników lub współpracowników S&P na świadczenie usług dla Klienta i wyrażonej w PLN stawki godzinowej przypisanej do danego stanowiska w strukturze S&P.
 • S&P przysługuje, poza wynagrodzeniem, zwrot zindywidualizowanych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia dla Klienta, takich jak np.: opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty tłumaczeń, koszty noclegów i przejazdów, przesyłek kurierskich, itp. Wydatki te będą zwracane na podstawie stosownych rachunków i faktur.
 • S&P może zażądać od Klienta w każdym momencie stosownej zaliczki, której wysokość będzie odzwierciedlała rodzaj zlecenia i przewidywane zaangażowanie S&P. Wpłacona zaliczka będzie rozliczona, bez odsetek, przy ostatniej fakturze po zakończeniu świadczenia usług dla danego Klienta.
 • Rozliczenie usług świadczonych przez S&P będzie następowało na podstawie faktur VAT, wystawianych w okresach miesięcznych, na koniec miesiąca, płatnych w terminie 14 dni od ich otrzymania, przelewem na konto wskazane na fakturze.
§ 4. Odpowiedzialność S&P i Klienta
 • Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie S&P dostępu do odpowiednich danych i informacji, niezbędnych do świadczenia usług doradztwa prawnego. Klient odpowiada za ich rzetelność, dokładność i kompletność.
 • S&P nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, gdy jest to następstwem udzielenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji przez Klienta, jak również osób występujących w imieniu Klienta lub działających na jego zlecenie.
 • Odpowiedzialność S&P wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług prawnych ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność S&P jest dodatkowo limitowana do wysokości 100.000,00 zł. za każdą szkodę.
  S&P nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze lub utratę zysków.
 • Klient zrzeka się wobec wszystkich obecnych i przyszłych wspólników S&P wszelkich praw i roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać wobec danego wspólnika jako osoby odpowiedzialnej za zobowiązania S&P wynikające z umowy o świadczenie usług prawnych i każdego zlecenia, oraz zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń wobec wspólników lub pracowników S&P.
§ 5. Obowiązki S&P i Klienta, wynikające z regulacji dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • S&P podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Nakłada ona na S&P obowiązek stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego, w tym m.in. obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta, jego przedstawicieli i reprezentantów, weryfikacji tożsamości przedstawicieli Klienta, identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwania informacji o powiązaniach Klienta z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, a także obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 • Zgodnie z Ustawą AML Klient ma obowiązek przedstawić S&P wszelkie żądane informacje i dokumenty określone w Ustawie AML, w szczególności doręczyć wypełniony formularz „Poznaj Swego Klienta” oraz aktualizować zawarte w nim informacje. S&P zastrzega sobie prawo do nierozpoczynania wykonywania usług lub do ich zawieszenia lub zakończenia, jeżeli nie otrzyma od Klienta stosownych informacji, wymaganych przez Ustawę AML.
§ 6. Ochrona danych osobowych

S&P jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zawierają umowę w imieniu Klienta, a także osób kontaktowych po stronie Klienta, w tym osób upoważnionych do składania zleceń oraz osób obsługujących procesy ich rozliczeń. Zasady przetwarzania danych osobowych w/w osób przez S&P są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.staniekandpartners.com/polityka-prywatnosci/

§ 7. Prawa autorskie
 • S&P zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do opinii prawnych, dokumentów, opracowań, know-how itp., przygotowanych w ramach wykonywanych usług.
 • Informacje dostarczone w ramach świadczonych usług mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie do jego potrzeb wewnętrznych, w ramach jego działalności, chyba, że S&P wyraziła pisemna zgodę na ich udostępnianie lub zostały przygotowane w celu ich udostepnienia osobom trzecim.
§ 8. Poufność
 • S&P i Klient zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące faktu zawarcia umowy oraz jej treści. S&P zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku z wykonywaniem usług. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do informacji: (i) których ujawnienie przez S&P będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa (ii) które są obecnie albo staną się w przyszłości informacjami powszechnie znanymi, (iii) które są obecnie albo staną się one w przyszłości znane S&P bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności, (iv) które zostaną uzyskane przez S&P z innych źródeł.
 • Klient upoważnia S&P do wykorzystania jego nazwy w ofertach, materiałach informacyjnych i reklamowych, listach klientów oraz na stronie internetowej S&P.
§ 9. Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów i język dokumentu
 • Stosunki prawne pomiędzy Klientem a S&P regulowane są przez przepisy prawa polskiego.
 • Strony zobowiązane są dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W braku polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby S&P.
 • Niniejsze ogólne zasady i warunki zostały sporządzone w języku polskim i angielskim i są dostępne na stronie www.staniekandpartners.com. W przypadku sporu co do ich treści, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.