Menu
Podatki

Ulga IP-Box dla informatyków – interpretacje fiskusa wciąż budzą poważne kontrowersje.

09.07.2024-Michał Grzywa

Ulga Intellectual Property Box („IP Box”) jest dla licznej grupy podatników bardzo korzystną preferencją podatkową, która umożliwia skorzystanie ze stawki 5% podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskanych z tzw. kwalifikowanych rodzajów praw własności intelektualnej.

Pośród takich kwalifikowanych praw, których zamknięty katalog został zawarty w art. 30ca ustawy o PIT, wymienić można przykładowo: patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo do programu komputerowego. Istotnym warunkiem dla zastosowania ulgi jest jednak wymóg, aby przedmiot ochrony danego prawa został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej („B+R”), która charakteryzować się powinna m.in. pewnym stopniem systematyczności i twórczości.

Już w ogólnych objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r., Minister Finansów jednoznacznie wskazał, że na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa. To oznacza więc, że wystarczy, aby przedsiębiorca we własnym zakresie opracowywał nowe lub ulepszone produkty, procesy lub usługi, nawet jeśli takowe zostały opracowane już przez inny podmiot.

W orzecznictwie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pojawiły się jednak w ostatnim czasie interpretacje indywidualne, które stoją w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem Ministra Finansów.

Tytułem przykładu należy tutaj wskazać interpretację DKIS z dnia 9 stycznia 2024 r. nr 0115-KDIT1.4011.345.2023.2.PSZ, której główne motywy opisane zostaną poniżej.

Co stwierdził organ podatkowy

Na wstępie zaznaczmy, że z wnioskiem o wydanie przedmiotowej interpretacji w zakresie dopuszczalności stosowania ulgi IP-Box wystąpił podatnik, który realizował zlecenia programistyczne polegające m.in. na:

 1.  Tworzeniu programów komputerowych lub funkcjonalności programów rozwijanych pod potrzeby indywidualnych zleceniodawców.
 2. Pisaniu kodu programu.
 3. Opracowaniu koncepcji i przygotowaniu algorytmu działania, tj. analizie potrzeb zleceniodawcy, doborze odpowiednich technologii do wytworzenia i implementacji programu.
 4. Integracji i kompatybilności wytworzonego programu z systemami zewnętrznymi odbiorcy.

Podatnik zwrócił się do organu z zapytaniem, czy podejmowana przez niego działalność stanowi działalność badawczo rozwojową. W swoim stanowisku zwrócił szczególną uwagę na przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z ulgi i rzeczowo uargumentował, dlaczego uważa je za spełnione. Wskazał w tym zakresie m.in. na fakt, że w ramach swojej działalności wytwarza produkty nowatorskie na skalę jego przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS uznał jednak, że podatnik w istocie nie spełnia wszystkich kryteriów niezbędnych dla zastosowania IP-Box, ponieważ:

 1. Projekty nowatorskie to takie, które są nowe nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale dla całej branży, w tym przypadku branży informatycznej.
 2. W efekcie podejmowanych przez podatnika prac nie powstaje nowa wiedza, którą podatnik stosowałby przy tworzeniu programów komputerowych.
 3. Posiadana przez podatnika wiedza nie zostaje wykorzystana do tworzenia nowych zastosowań.
 4. To nowa wiedza jest obiektywnym pomiarem działalności badawczo-rozwojowej, a nie nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi.

Ze względu na powyższe organ uznał, że podatnik nie może skorzystać z ulgi IP-Box i preferencyjnej stawki 5% podatku.

Z powyższymi stwierdzeniami nie zgodził się jednak podatnik, który słusznie zaskarżył wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Stanowisko sądu

WSA we Wrocławiu wyrokiem z dnia 25.01.2024 r. sygn. I SA/Wr 222/23, LEX nr 3689424 uchylił omawianą interpretację Dyrektora KIS i potwierdził, że:

 1. Na potrzeby IP-BOX wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa tzn., gdy przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot.
 2. O prowadzeniu działalności B+R można mówić także, gdy realizowane prace obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe zostały zrealizowane w celu zwiększenia istniejących zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań.
 3. Kryterium „zwiększenia zasobów wiedzy” odnosi się do prowadzenia badań naukowych, natomiast wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań dotyczy przede wszystkim prac rozwojowych.
 4. Nowa wiedza i umiejętności są niezbędne dla badań naukowych, ale nie dla prac rozwojowych. W przypadku prowadzenia prac rozwojowych dopuszczalne jest bowiem wykorzystanie “dostępnej już wiedzy i umiejętności”.

Stanowisko wyrażone przez WSA w sposób uzasadniony broni zatem interesu podatnika, który w ocenie sądu uprawniony jest do skorzystania z ulgi IP-Box.

Niniejsza sprawa stanowi świetny przykład tego, że organom skarbowym zdarza się działać czasami nawet w sposób oczywisty wbrew objaśnieniom podatkowym Ministra Finansów, które z założenia wydawane są przecież po to, aby zapewnić jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego przez te organy.

Należy przy tym mimo wszystko podkreślić, że wystąpienie o interpretację podatkową jest bardzo rekomendowaną praktyką przy wdrażaniu przez podatników ulg podatkowych i może nieść za sobą istotne korzyści prawne.

Mając jednak na uwadze fakt, że oceny prawne wyrażone w interpretacjach nie zawsze są słuszne, to należy brać pod uwagę także możliwość zaskarżenia ich do WSA, do czego w takich sytuacjach bardzo zachęcamy.

W tym procesie, z pomocą mogą przyjść Państwu eksperci z naszej kancelarii, którzy świadczą kompleksową obsługę m.in. w zakresie:

 • Oceny możliwości skorzystania przez Podatnika z ulgi IP-Box, lub z innych ulg podatkowych,
 • Przeprowadzenia procedury uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej a względnie także zaskarżenia wydanej interpretacji przed WSA w celu zabezpieczenia sytuacji prawnej podatnika,
 • Dostosowania i wdrożenia należytej dokumentacji w przedsiębiorstwie, tak aby podatnik należycie wywiązywał się z obowiązków dokumentacyjnych przewidzianych przez przepisy o IP-Box.

W celu zapoznania się ze szczegółami potencjalnej współpracy zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.