Menu
Ceny Transferowe

Wiążące polecenie, a zagrożenia w cenach transferowych

24.08.2023-Staniek&Partners

Wiążące polecenie, a zagrożenia w cenach transferowych

Wprowadzając nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca stworzył pojęcie „grupy spółek” oraz wprowadził mechanizm „wiążącego polecenia”. Nowe regulacje dotyczące grupy spółek miały na celu ułatwienie zarządzania spółkami zależnymi przez spółkę dominującą, realizując wspólną strategię gospodarczą i interes grupy. Niemniej wprowadzenie tych regulacji wpływa również na obszar podatkowy, a zwłaszcza kwestie cen transferowych.

Czym jest wiążące polecenie?

Wiążące polecenie jest narzędziem przysługującym spółce dominującej wobec spółek zależnych. Wiążące polecenie musi zawierać informacje o oczekiwanym zachowaniu spółki zależnej, interesie grupy uzasadniającym wykonanie polecenia, przewidywanych korzyściach lub szkodach wynikających z wykonania polecenia oraz sposobie i terminie rekompensaty za ewentualne szkody.

Podmiot, wobec którego takie polecenie zostanie skierowane, będzie zobowiązany do poinformowania spółki dominującej o podjęciu uchwały o wykonaniu wiążącego polecenia albo uchwały o odmowie jego wykonania.

Ryzyko w cenach transferowych

Zachętą dla korzystania ze sformalizowanej grupy jest ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną w ramach wiążącego polecenia, niemniej odpowiedzialność jest wyłączona tylko na gruncie KSH. Przepisy o cenach transferowych nadal pozostają w mocy.

Przepisy o cenach transferowych nakładają obowiązek na podmioty powiązane ustalania cen na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Naruszenie tej zasady może prowadzić do odpowiedzialności na gruncie przepisów karno-skarbowych, zarówno przez zarząd spółki zależnej, jak i spółki dominującej (na zasadzie sprawstwa kierowniczego).

Zastosowanie się do wiążącego polecenia może rodzić ryzyko również na gruncie prawa podatkowego. Ryzyko to wiąże się z:

  • możliwością doszacowania dochodu,
  • koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej,
  • czy nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego od 10% do 30% nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu.

Ceny muszą być rynkowe

Podsumowując, spółki zależne muszą nadal przestrzegać zasady ceny rynkowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi, nawet jeśli realizują wiążące polecenia spółki dominującej. Wykonanie wiążącego polecenia w sprzeczności z zasadą ceny rynkowej powinno być odpowiednio uzasadnione okolicznościami rynkowymi lub spółka zależna powinna otrzymać z tego tytułu jakąś rekompensatę.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką cen transferowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: cenytransferowe@staniekandpartners.com