Menu
Podatki

VAT OSS – Zasady rozliczania podatku VAT w ramach e-commerce

24.06.2024-Julia Orzełowska

Branża electronic commerce (handel elektroniczny) rozwija się obecnie coraz prężniej. Dynamiczny wzrost popularności zakupów przez Internet wynika z wielu czynników, przede wszystkim oszczędności czasu oraz szerokiej gamy oferowanych produktów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku już 61,1% Polaków dokonywało zakupów przez Internet.

Rosnące znaczenie handlu elektronicznego prowadzi do coraz częstszego zakładania sklepów internetowych przez przedsiębiorców, dzięki czemu mogą oni dotrzeć do jak największego grona nabywców, oferując swoje towary także na rynkach zagranicznych. Od 1 lipca 2021 roku obowiązują zmiany wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wdrożenie pakietu e-commerce pozwala uregulować na poziomie Unii Europejskiej transgraniczny handel elektroniczny między przedsiębiorcami a konsumentami poprzez rozszerzenie mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów wewnątrz wspólnoty i z państw trzecich na rzecz konsumentów końcowych.

Wprowadzona nowelizacja stanowi realizację obowiązku implementacji do porządku krajowego regulacji unijnych dotyczących VAT e-commerce. Pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju zastąpiono wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość.

Zgodnie z definicją WSTO to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Warto w tym miejscu doprecyzować, że WSTO obejmuje także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca uczestniczy w wysyłce lub transporcie pośrednio.

Podstawowa reguła dotycząca miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej stanowi, że miejscem dostawy jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Korzystając z procedury VAT OSS, przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opodatkowania sprzedaży stawką podatku VAT właściwą w kraju nabywcy. Transakcja taka nie zwiększa podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7 wysyłanym do Ministerstwa Finansów celem rozliczenia z tytułu polskiego podatku VAT, ponieważ faktury nie są wykazywane w JPK_V7. Podatek VAT zagraniczny rozliczany jest w osobnej deklaracji VIU-DO, którą składa się w formie elektronicznej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

UWAGA!

Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, może wybrać – składając zawiadomienie na formularzu VAT-29 – opodatkowanie w państwie konsumpcji.

WAŻNE!

W przypadku gdy podatnik rozlicza podatek VAT w ramach procedury szczególnej (OSS), to do fakturowania mają zastosowanie przepisy państwa członkowskiego identyfikacji.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy w Polsce korzysta z OSS (z procedury unijnej) nie ma obowiązku wystawiania faktur, także na żądanie nabywcy. Może jednak takie faktury wystawiać. Jeżeli zdecyduje się na wystawienie faktur, to będzie je wystawiał zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce (państwie członkowskim identyfikacji). Na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji.

Obowiązek podatkowy ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, w którym ma miejsce opodatkowanie. Tak na przykład, jeżeli jako miejsce dostawy towarów określona została Polska, to obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, w momencie dokonania dostawy towarów. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki powstaje tylko wtedy, gdy zaliczka jest związana z przyszłą, konkretną i ściśle określoną transakcją, na poczet której została uiszczona.

Skorzystanie z wprowadzonych zmian i uproszczeń jest całkowicie dobrowolna i uzależniona od decyzji sprzedawcy. Wraz z wdrożeniem pakietu e-commerce możliwe jest rozliczenie podatku VAT OSS w jednej deklaracji składanej tylko do organu podatkowego znajdującego w państwie w którym podatnik ma siedzibę działalności, bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, zlikwidowany został obowiązek rejestracji do VAT w krajach Unii Europejskiej – w momencie przekroczenia limitu 42 000 zł – dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość. Tym samym procedura VAT OSS upraszcza proces rozliczeniowy – polski sprzedawca bez przeszkód może w dalszym ciągu rozliczać VAT w polskim urzędzie skarbowym.

Przykład

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary konsumentom w Belgii i Niemczech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z jego magazynu w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz konsumentów przekracza 42 000 zł.

Miejscem dostawy towarów są odpowiednio Belgia i Niemcy (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy).

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Belgii i Niemczech. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Przedsiębiorca korzystający z OSS nie ma obowiązku wystawiania faktur.

Porównanie

Przedsiębiorca prowadzi sklep online. Planuje sprzedawać towary konsumentom we Francji i Austrii. Towary będą wysyłane bezpośrednio z magazynu w Polsce.

  • wysyłka przy braku rejestracji w VAT OSS

Jeżeli podatnik nie zarejestrował się do procedury VAT OSS, to w momencie przekroczenia progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł będzie zobowiązany do rejestracji VAT w krajach do których wysyła swój towar. Ponadto, będzie spoczywał na nim obowiązek składania deklaracji VAT oraz płatności podatku VAT do lokalnych urzędów w tych krajach, to jest w rozważanym przypadku we Francji oraz w Austrii.

  • wysyłka z rejestracją w VAT OSS

Ponieważ podatnik zdecydował się przystąpić do VAT OSS, to zobligowany jest zarejestrować się tylko w kraju, w którym posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, czyli w rozważanym przypadku w Polsce. Dzięki temu może prowadzić rozliczenia VAT przesyłając wyłącznie jedną deklarację kwartalną do organu podatkowego w kraju swojej siedziby.

UWAGA!

Procedura VAT nie ma zastosowania, jeżeli transakcje wykonywane są między krajami spoza obszaru Unii Europejskiej.

Jak zarejestrować się w VAT OSS?

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej posiada własny internetowy portal OSS, w którym przedsiębiorcy mogą dokonać rejestracji. W przypadku sprzedawców posiadających siedzibę działalności w Polsce właściwym urzędem skarbowym rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Formularz rejestracyjny VIU-R może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. W celu wysyłki przedsiębiorca musi posłużyć się elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 28k ust. 4 i art. 22a ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży.

Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia przez urząd podatnik dostaje informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury OSS (w przypadku niespełnienia określonych warunków).