Menu
Podatki

Strategia podatkowa – dowód na profesjonalne zarządzanie podatkami

05.10.2023-Staniek&Partners

Strategia podatkowa – dowód na profesjonalne zarządzanie podatkami

W ostatnich latach dynamiczne zmiany w prawie podatkowym wprowadziły szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Jednym z nich, obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku, jest sporządzanie i publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej. Ten wymóg dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorców i podatkowych grup kapitałowych. Czym dokładnie jest strategia podatkowa i jak należy przygotować odpowiednią dokumentację?

Najważniejsze informacje – czyli do kiedy należy dopełnić obowiązku i co grozi za brak strategii?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej musi być opublikowana na stronie internetowej podatnika lub (w przypadku braku takiej strony) na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Następnie, podatnik zobowiązany jest poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej o adresie strony, na której umieszczono informację. Termin na dokonanie tego zgłoszenia upływa z końcem 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, 31 grudnia 2023 r. upłynie termin publikacji informacji o strategii podatkowej za 2022 r.

Sankcją za niedopełnienie obowiązków związanych ze sporządzaniem strategii podatkowej jest kara pieniężna w wysokości do 250.000 zł.

Czym jest strategia podatkowa?

Pojęcie “strategia podatkowa” nie posiada formalnej definicji w ustawie. Jest to niemniej zestaw informacji o realizowanej strategii podatkowej firmy, który obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
    informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych w zakresie schematów podatkowych,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej czy
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w tzw. rajach podatkowych.

W strategii nie podaje się jednakże informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Historia i zakres obowiązku informacji o realizowanej strategii podatkowej

Przepisy dotyczące strategii podatkowej znalazły się w art. 27c ustawy o CIT i obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z nimi, obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Są nimi podatkowe grupy kapitałowe, niezależnie od ich przychodów, oraz inni podatnicy, których roczny przychód przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Czy obowiązuje określony wzór bądź formularz dla informacji o realizowanej strategii podatkowej?

Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie określa jednego wzoru informacji o realizowanej strategii podatkowej, co daje przedsiębiorcom pewną swobodę w dostosowaniu dokumentu do własnych potrzeb i rzeczywistości. Niemniej ustawa wskazuje wprost na elementy, które stanowią niejako „must have” każdej strategii podatkowej. Dodatkowo przy sporządzaniu przedmiotowego dokumentu warto posiłkować się publikowanymi przez ministerstwo Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

Podsumowanie

Sporządzenie i publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej stały się ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dla największych podmiotów gospodarczych jest to obowiązek, który może okazać się skomplikowany, ale niezbędny do przestrzegania przepisów podatkowych. Przedsiębiorcy powinni podchodzić do tego zadania z należytą starannością, analizując swoje procedury podatkowe i działania restrukturyzacyjne oraz dostosowując je do nowych wymogów. Dzięki temu mogą uniknąć karnych sankcji i długoterminowo efektywniej zarządzać swoimi podatkami.

Jak możemy pomóc?

Zespół specjalistów Kancelarii Staniek&Partners służy pomocą w zakresie przygotowania projektu strategii podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Ponadto oferujemy:

weryfikację i przegląd w zakresie wdrożonych u Klientów procesów, procedur i instrukcji dotyczących zarządzania sferą rozliczeń podatkowych;
audyt podatkowy;
profesjonalne szkolenia i webinary podatkowe.