Menu
Ceny Transferowe

Podmioty powiązane – słowo klucz w zakresie cen transferowych

23.01.2024-Staniek&Partners

Podmioty powiązane – słowo klucz w zakresie cen transferowych

Obowiązki w obszarze cen transferowych w większości dotyczą podmiotów powiązanych. Od 2019 roku w związku ze znaczącą zmianą regulacji oraz dodanymi do ustaw definicjami legalnymi podmioty powiązane zostały wyraźnie uściślone. Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prywatnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nimi podmioty powiązane to:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmnie jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 • ten sam inny podmiot lub
 • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 • spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy tzn. spółek komandytowych, spółek komandytowo – akcyjnych oraz spółek jawnych mających zarząd lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej
 • spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Wywieranie znaczącego wpływu

Za podmioty powiązane uważa się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot. Znaczący wpływ został określony w ustawie poprzez wskazanie trzech głównych obszarów, poprzez które jeden podmiot może wpływać na inne. Poprzez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się ten wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych, znaczący wpływ wywierany przez osobę fizyczną oraz powiązania o charakterze rodzinnym. Przesłanki które rozumie się jako wywieranie znaczącego wpływu to:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw udziału w zyskach lub majątku;
 • faktyczną zdolność do wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia

Spółka osobowa i jej wspólnicy

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jako spółki osobowe rozumie się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną. Spółki te nie posiadają osobowości prawnej lecz posiadają zdolność prawną tzn. mają możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu. Spółki te nie są podatnikami podatków dochodowych lecz ich właściciele. Dlatego transakcje zawierane pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikami po przekroczeniu ustawowych progów dokumentacyjnych ponoszą obowiązki w obszarze cen transferowych.

Podatnik i zagraniczny zakład

Ustawodawca zarówno w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jak i fizycznych w rozdziałach dotyczących cen transferowych zagraniczny zakład zdefiniował jako podmiot. Zagranicznym zakładem, jest zarówno ten prowadzony w Polsce przez podmiot ze

znajdującym się za granicą miejscem zamieszkania, siedzibą lub zarządem, jak i taki prowadzony przez polski podmiot poza granicami RP. Przepisy jasno określają, że zagranicznym zakładem jest:

 • stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego kraju wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa (w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę oraz warsztat)
 • plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa
 • osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Należy pamiętać, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią odstępstwo od powyższych zasad. Mając na uwadze powyższe zgodnie z przepisami podatkowymi zagraniczny zakład może być stroną transakcji kontrolowanej, dlatego jeśli transakcja przekroczy ustawowe progi dokumentacyjne trzeba sporządzić lokalną dokumentację

Sztuczne struktury właścicielski

Ustawa wskazuje, że jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie zataczających koło struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

Przepisy o cenach transferowych dotyczą transakcji kontrolowanych, których stronami są podmioty powiązane. Zasada ceny rynkowej wskazuje, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jednocześnie należy pamiętać, że regulacje w zakresie cen transferowych powinny być stosowane bez względu na wartość i czas, w którym transakcja została zawarta.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka lub mają Państwo wątpliwości w obszarze cen transferowych zapraszamy do kontaktu pod adresem kancelaria@staniekandpartners.com