Menu
Podatki

Obowiązek składania informacji CIT-8ST

29.08.2023-Staniek&Partners

Obowiązek składania informacji CIT-8ST

W świecie podatkowym, zasady i regulacje często ulegają zmianom. Jednym z obowiązków, który w ostatnich latach przeszedł istotne modyfikacje, jest obowiązek składania informacji CIT-8ST (CIT-ST). W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby pomóc podatnikom zrozumieć, jakie są ich obowiązki w tym zakresie.

Kto jest zobowiązany do składania informacji CIT-8ST?

Zgodnie z przepisami, obowiązek składania informacji CIT-8ST dotyczy podatników CIT (w tym również estońskiego CIT). Kluczowym kryterium jest posiadanie przez podatnika zakładu lub oddziału położonego na obszarze innej JST niż właściwa ze względu na siedzibę podatnika. Definicja zakładu lub oddziału jest ściśle związana z miejscem wykonywania pracy wskazanym w umowie o pracę. W praktyce oznacza to, że jeśli firma posiada biura lub oddziały w różnych lokalizacjach, musi dokładnie określić, gdzie pracownicy faktycznie wykonują swoje obowiązki.

Jakie zmiany wprowadzono w zakresie składania informacji CIT-ST?

Do końca 2021 roku informacja CIT-ST była przekazywana naczelnikowi Urzędu Skarbowego w określonych sytuacjach:

  • w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
  • każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
  • łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego (jako załącznik do deklaracji CIT-8)

Jednakże, począwszy od stycznia 2022 roku, wprowadzono istotne zmiany w zakresie tego obowiązku.

Najważniejszą zmianą jest ograniczenie obowiązku raportowania do jednego razu w roku. Obecnie podatnicy są obowiązani składać informację do 31 marca każdego roku z uwzględnieniem stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Kolejną istotną zmianą jest zastąpienie formularza CIT-ST przez “informację CIT-8ST”, która jest składana jako niezależny dokument.

Co z terminem składania informacji CIT-8ST w 2023 roku?

Chociaż standardowy termin składania informacji CIT-8ST to, jak wspomniano powyżej – 31 marca każdego roku, w 2023 roku został on wydłużony do 30 czerwca. Jeżeli Spółki nie dochowały tego obowiązku w wyznaczonym terminie, aby uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej zaleca się jak najszybsze jego dopełnienie.

Podsumowanie

Niestety obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców tylko przybywa, z kolei ich niedochowanie wielokrotnie wiąże się z dotkliwymi karami. Dlatego tak istotne jest śledzenie zmian i analizowanie przesłanek obligujących podatników do realizowania nowych zobowiązań.

Niejednokrotnie przesłanki te są niejasne i trudne do jednoznacznego zdefiniowania, dlatego w przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa.