Menu
Podatki

Nowa ulga finansowania sportu, kultury i szkolnictwa wyższego

08.11.2021-Staniek&Partners

Nowa ulga finansowania sportu, kultury i szkolnictwa wyższego

Polski Ład to nie tyko dodatkowe obowiązki i obciążenia. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej ulgi dostępnej zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Przepisy, które zostaną wprowadzone od 2022 r. promują wspieranie przez przedsiębiorców sportu, kultury i szkolnictwa wyższego.

Już w przyszłym roku kwota stanowiąca 50% wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę będzie mogła być dodatkowo odliczona od postawy opodatkowania. Ulga dostępna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w ramach skali podatkowej i liniowo oraz podatników CIT.

Warto zwrócić uwagę, że ulga nie obejmuje działalności czysto charytatywnej i wsparcia przekazywanego w formie darowizn. Pierwszym warunkiem jest możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Chodzi więc o takie świadczenia, które mają wpływ na powstanie lub zabezpieczenie źródła przychodu przedsiębiorcy i najczęściej wiążą się z jakimś zobowiązaniem ze strony instytucji lub osoby otrzymującej wsparcie. Przykładowo wsparcie szkolnictwa wyższego może polegać na finansowaniu studiów podyplomowych pracownika, a środki na instytucje kultury mogą być przekazywane w ramach umowy sponsoringu.

Jaką działalność można finansować w ramach ulgi?

Jest to działalność sportowa, kulturalna oraz wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę.

Działalność sportowa według znowelizowanych ustaw o PIT i CIT to koszty poniesione na finansowanie:

  • klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na realizację następujących celów: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
  • stypendium sportowego – finansowanego przez podatnika jednostronnego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej,
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową – czyli w przypadku imprezy odbywającej się na stadionie udostępniona liczba miejsc powinna być mniejsza niż 1000, a w hali sportowej mniejsza niż 300.

Koszty

Koszty poniesione na działalność kulturalną to finansowanie:

  • instytucji kultury – mogą to być państwowe lub samorządowe instytucje kultury wpisane do odpowiednich rejestrów – muzea, galerie, teatry, biblioteki, orkiestry, centra i ośrodki kultury itp.
  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Koszty poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę to finansowanie:

  • stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie przyznanych studentowi lub doktorantowi,
  • opłat za studia podyplomowe za zatrudnionego pracownika,
  • wynagrodzeń dla studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
  • sfinansowanie studiów dualnych – studiów o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawcy,
  • wynagrodzeń pracownika – absolwenta zatrudnionego za pośrednictwem akademickiego biura karier przez 6 miesięcy.

W jaki sposób udokumentować wydatki objęte ulgą?

Warunkiem zastosowania nowej ulgi jest możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, co nie zawsze jest proste. Co do zasady trzeba będzie wykazać, że dany wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub miał wpływ na wielkość osiągniętych przychodów oraz był właściwie udokumentowany.

Nie każdy wydatek poniesiony na wsparcie tych celów będzie mógł być zaliczony do koszów uzyskania przychodów – trzeba zadbać o zawarcie odpowiedniej umowy, która zagwarantuje nam, że środki przeznaczone na wsparcie będą mogły być zaliczone do kosztów związanych z działalnością gospodarczą.

Jednym ze sposobów finansowania działalności sportowej i kulturalnej jest umowa sponsoringowa. Nie jest to umowa wprost uregulowana w polskich przepisach prawa cywilnego lub przepisach podatkowych, ale z uwagi na powszechność występowania tego typu sytuacji, w orzecznictwie organów podatkowych ukształtowało się dość jednoznaczne stanowisko co do skutków podatkowych tego typu transakcji.

Czym jest sponsoring?

Sponsoring to forma reklamy, w której sponsorowany w zamian za przekazane wsparcie pieniężne lub rzeczowe zobowiązuje się do wykonywania określonych usług reklamowych, najczęściej do umieszczania informacji o wsparciu w miejscu odbywania zawodów sportowych lub organizacji imprez, promowaniu sponsora w mediach i materiałach informacyjnych. Działania te kształtują pozytywny wizerunek firmy i mogą mieć wpływ na zwiększenie jej popularności i wzrost przychodów.

Sponsorowany powinien precyzyjnie określić, na czym będą polegały wykonywane przez niego czynności, podczas jakich wydarzeń i w jakiej formie będzie np. prezentował logo przedsiębiorcy, publicznie informował o sponsorze, umieszczał logo na plakatach, biletach, strojach sportowych.

Czynności wykonane przez sponsorowanego muszą być ekwiwalentne co do wartości przekazanych środków pieniężnych. Nie mogą to być usługi reklamowe, których wartość jest w oczywisty sposób znacznie niższa niż przekazane środki. W umowie należy wskazać konkretną aktywność sponsorowanego w celu zapewnienia sponsorowi promocji, za którą w innych okolicznościach musiałby zapłacić oraz określić w miarę precyzyjnie jej wartość. Tylko takie ukształtowanie w umowie obowiązków sponsorowanego daje podatnikowi korzyści, które pozwalają stwierdzić związek przyczynowo-skutkowy z przychodem.

Finansowanie działalności wspierającej szkolnictwo wyższe

W przypadku wydatków na finansowanie działalności wspierającej szkolnictwo wyższe możliwe jest zawarcie umowy z uczelnią wyższą w przypadku finansowania wynagrodzeń studentów odbywających praktyki i staże, zatrudnienia absolwentów oraz finansowania studiów dualnych. Natomiast finansowanie stypendiów dla studentów i doktorantów powinno być oparte o zawarcie z nimi umowy, która precyzyjnie określi zobowiązania studenta, np. zobowiązanie do podjęcia pracy u przedsiębiorcy po zakończeniu nauki. Dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych przeznaczonych na stypendia naukowe, jeżeli ma to służyć pozyskaniu przyszłych pracowników. Wsparcie szkolnictwa wyższego może być też realizowane przez finansowanie nauki własnych pracowników. Sfinansowanie studiów podyplomowych warto zabezpieczyć zawarciem z pracownikiem umowy szkoleniowej zgodnej z kodeksem pracy.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że koszty będą mogły podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy podatku.

Kwota odliczenia przewidziana nową ulgą nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) lub dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT).

Odliczenie będzie można dokonać za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Koszty będzie trzeba wykazać w odrębnej informacji złożonej wraz z zeznaniem podatkowym.