Menu
Podatki

Najważniejsze zmiany w projekcie CIT i PIT

22.09.2020-Staniek&Partners

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, wprowadzającej istotne zmiany w dotychczas znanym systemie podatkowym. Poniżej prezentujemy najbardziej istotne założenia nowelizacji.

Spółka komandytowa zostanie podatnikiem na gruncie ustawy o CIT

 • Spółka komandytowa zostanie podatnikiem na gruncie ustawy o CIT, co niewątpliwie należy uznać za największą ze zmian. Ustawodawca przewidział rozróżnienie sytuacji podatkowej wspólników:
 • KOMPLEMENTARIUSZ będzie uprawniony do odliczenia od podatku od zysku z udziału w spółce części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, co jest już znanym mechanizmem w spółce komandytowo – akcyjnej,
 • 50% przychodów KOMANDYTARIUSZA z tytułu udziału w zysku spółki będzie zwolnione z podatku (max. 60 tys. zł rocznie).
 • Spółka jawna, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także zostanie opodatkowana podatkiem CIT, gdy jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i nie złoży we właściwym terminie organom skarbowym dokumentów potwierdzających tożsamość wspólników i podatników podatku PIT. W pozostałych przypadkach pozostanie nadal transparentna podatkowo.
 • Ograniczona zostanie tzw. ulga abolicyjna w podatku PIT. Dochody osiągane zagranicą będą rozliczane na dotychczasowych zasadach jedynie do kwoty 8 tys. zł. Powyższe jest rezultatem dostosowania się do polityki OECD, która stanowczo sprzeciwia się zjawisku preferencyjnego traktowania dużych firm i otwartemu przyzwoleniu na zmniejszanie należnego od nich podatku.
 • Podmioty, osiągające przychody powyżej 50 mln EUR i podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość przychodów, zostaną zobligowane do informowania o prowadzonej polityce podatkowej. Z uwagi na próg kwotowy powyższe dotknie duże koncerny, co ma docelowo przyczynić się do zwiększenia ich transparentności.
 • Liczne zmiany zostaną też wprowadzone w ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ministerstwo zapowiedziało m.in. podniesienie limitu z 250 tys. EUR do 2 mln EUR, likwidację wielu wyłączeń i obniżenie stawek. Nowością będzie także możliwość wyboru opodatkowania kartą podatkową gdy małżonek prowadzi taką samą działalność. W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że za powyższym kryje się intencja stworzenia podatnikom jak najlepszych warunków aby mogli dostosować prowadzony biznes do zmieniających się warunków gospodarczych.
 • Zmianie ulegnie próg limitu przychodów dla tzw. „małego podatnika”z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR, co pozwoli większej ilości przedsiębiorców skorzystać z obniżonej stawki podatkowej (9%) i w konsekwencji zachować większe środki na inwestycję w prowadzony biznes.
 • Ograniczona zostanie możliwość rozliczenia strat spółki przejmowanej w przypadku przejęcia innej spółki, nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź całego przedsiębiorstwa, gdy w wyniku tej operacji zmieni się przedmiot działalności lub gdy co najmniej 25% udziałów podatnika posiada podmiot, który nie posiadał takich praw na dzień kończący rok podatkowy poniesienia straty.
 • Rozszerzeniu ulegną obowiązki dokumentacyjne dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sytuacji gdy ich beneficjentem jest podmiot mający siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Z uzasadnienia projektu wynika, że jest to realizacja zapowiadanej strategii przeciwdziałania „wyprowadzania” pieniędzy poza granice a z uwagi na relacje pomiędzy stronami transakcji konieczna jest szczególna weryfikacja poziomu rynkowości cen.
 • Katalog przychodów osiąganych w przypadku uregulowania w całości lub części zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (art. 14a ustawy o CIT) zostanie poszerzony o przeniesienie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na jej wspólników tytułem podziału majątku likwidowanej spółki – podatnika CIT. Dotychczas sądy administracyjne, odmiennie od organów podatkowych, nie traktowały czynności podziału majątku likwidowanej spółki jako objętej zakresem art. 14 a ustawy o CIT, stąd też, dla zachowania jednolitości linii orzeczniczych, zdecydowano się wskazać powyższe wprost w ustawie.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych, których koniec ustalony jest na dzień 21 września 2020 r. Szybkość procedowania każe podejrzewać, że zakładane zmiany w niedługim czasie wejdą w życie i staną się obowiązującym stanem prawnym. Z punktu widzenia przedsiębiorcy i dla dobra prowadzonego biznesu, korzystnie się już dzisiaj z nimi zapoznać i zyskać czas na odpowiednie przygotowanie.